Podmienky a pravidlá obchodné spoločnosti

obchodní společnosti

Solift, s.r.o.
so sídlom Čechyňská 353/8, 602 00 Brno
IČO: 29230365; DIČ: CZ29230365
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 67188
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.soline.eu

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Solift, .s.r.o., so sídlom Čechyňská 353/8, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 292 30 365, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 67188 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.soline.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku. Je možná aj v AJ a NEJ.
  5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.
  2. Pri registrácii na webovom sídle a objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.
  3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet viac ako 3 roky alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie Obchodu obsahuje informácie o Tovare vrátane cien jednotlivých druhov Tovaru a nákladov na vrátenie Tovaru, Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní Obchodu. Ceny Tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sa vzťahujú len na prípady, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dopravu tovaru.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).
  5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a upraviť vstupné údaje zadané Kupujúcim do Objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho identifikovať a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).
  6. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, náklady na elektrickú energiu a pod.), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   1. v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese Solift, s.r.o., Čechyňská 353/8, 602 00 Brno;
   2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
   3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 5500796001/5500, vedený v RB (ďalej len „účet predávajúceho“).
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo na expedičnom mieste je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, vždy však pred dodaním tovaru.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky kupujúcim (čl. 6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru na platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad – faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:
   1. tovar vyrobený podľa požiadaviek Kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,
   2. tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
   3. tovar v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po ich porušení kupujúcim,
   4. tovar je hygienickým, toaletným alebo zdravotníckym vybavením a z hygienických alebo zdravotných dôvodov nie je možné vrátiť tovar po jeho použití kupujúcim (použitie zahŕňa aj testovanie),
   5. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, resp:
   1. posledný kus tovaru, ak si Kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
   2. posledný kus alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí, alebo
   3. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.
  3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 2 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho info@soline.eu .
  4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať tovar späť predávajúcemu, ak predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou. Okrem toho kupujúci znáša náklady na pôvodný obal v prípade, že už bol zlikvidovaný.
  5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Predávajúci tovar prijme a skontroluje. , alebo skôr, ako kupujúci preukáže, že mu tovar zaslal späť. Prevzatie tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
  6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  7. V prípadoch, kedy je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujúcim.
  8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
 6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU
  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní.
  3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
  4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi v čase doručenia tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu tovaru Kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené komplikácie je potrebné bezodkladne nahlásiť dopravcovi (vodičovi) v samostatnom protokole alebo v poznámke v nákladnom liste o porušení obalu alebo poškodení tovaru.
  5. Kupujúci má následne 2 dni od doručenia tovaru na prehliadku a otestovanie funkčnosti tovaru a následnú reklamáciu u dopravcu alebo predávajúceho.
  6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v Osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
  2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „digitálna vec“), vzťahujú sa ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.
  3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
   1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
   2. sa hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
   3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
   4. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností
   5. vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú,
   6. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
   7. vec sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných návodov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
   8. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
  4. Ustanovenia článku 4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
  5. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa Kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal Kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom Predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu vec.
  6. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, ak to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.
  7. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu po prevzatí veci poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si vec zachovala vlastnosti uvedené v článku 3 a článku 7.4 Obchodných podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti:
   1. po dobu dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,
   2. po dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
  8. Ustanovenia článku 8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
  9. Ak kupujúci v primeranej lehote nevykoná aktualizáciu, nemá kupujúci žiadne práva z vady, ktorá vznikla výlučne v dôsledku nevykonania aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie alebo ak neaktualizoval alebo neaktualizoval správne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článku 8.1 a článku 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považujú za poskytnuté s vadou.
  10. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na veci prejaví v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, môže kupujúci reklamovať vadu, ktorá sa na digitálnom obsahu alebo službe digitálneho obsahu objaví alebo prejaví v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
  11. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
  12. Predávajúci je povinný odstrániť vadu v primeranej lehote po vytknutí vady tak, aby kupujúcemu nespôsobil závažné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
  13. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
   1. predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
   2. sa vada objavuje opakovane,
   3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
   4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
  14. Ak je vada nepodstatná, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy (v zmysle bodu 7.14 Obchodných podmienok); vada sa nepovažuje za nepodstatnú. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vec prevzal alebo Kupujúci Predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.
  15. Vadu je možné reklamovať u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci vytkne opravu osobe určenej na vykonanie opravy.
  16. Okrem prípadu, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, predávajúci prijme reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, kde je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo v jeho sídle. Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie Kupujúcim vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie Kupujúcim, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a kontaktné údaje Kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  17. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote, pričom sa zohľadňuje povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
  18. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
  19. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby poverené vykonaním opravy.
  20. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Solift, s.r.o., Čechyňská 353/8, 602 00 Brno, telefonicky na čísle +420 734 579 989 alebo e-mailom na adrese info@soline.eu.
  21. Každý, komu vzniklo právo z vadného plnenia, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
  22. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
  23. Predávajúci alebo iná osoba môže poskytnúť kupujúcemu okrem zákonných práv kupujúceho z vadného plnenia aj záruku za akosť.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
  3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu Predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.
  4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  6. Kupujúci môže postúpiť sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
  7. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. OCHRANA ÚDAJOV
  1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, prostredníctvom samostatného dokumentu.
 10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE
  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo Kupujúceho v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov.
   Predávajúci splní svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním súborov cookies na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.
 11. ODOSIELANIE
  1. Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.
  5. Kontaktné údaje Predávajúceho: Predávajúci neposkytuje žiadne iné prostriedky online komunikácie.

V Brne, 1. januára 2023