Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich bezpečnosť a ochranu. Zoznámte sa, prosím, so zásadami ochrany osobných údajov, princípmi a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kto je správcom údajov

Sme spoločnosť Solift, s.r.o. , IČO: 292 30 365, DIČ: CZ 292 30 365, so sídlom Čechyňská 353/8, 602 00 Brno, zapísaná u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 67188, ktorá prevádzkuje webové stránky www.soline.eu. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a na aký účel, ako dlho, a v prípade potreby vyberáme ďalšie sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Ak nás chcete v priebehu spracúvania kontaktovať, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +420 800 888 783 alebo e-mailom: info@soline.eu.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa, dodacia adresa, firma, IČO a DIČ potrebujeme na plnenie zmluvy, t. j. na dodanie vami objednaného tovaru.

  • marketing – zasielanie informačných bulletinov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo kliknete v e-maile a kedy ho otvoríte, používame najčastejšie na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, keďže dôvodne predpokladáme, že máte záujem o naše newslettre, a to po dobu 3 rokov od vašej poslednej objednávky.

Ak ste naším zákazníkom, newslettre vám zasielame len na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať pomocou odkazu na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

  • rozšírený marketing na základe súhlasu

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neurčili inak.

Súbory cookie

Keď si prezeráte našu webovú lokalitu, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na lokalite zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem nášho správcu, pretože veríme, že nám to umožňuje ponúknuť vám ešte lepšie služby.
Súbory cookie na cielenie reklamy sa spracúvajú len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky si môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete vo svojom počítači zakázať.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.
Na špecifické spracovateľské operácie, ktoré nie sme schopní zabezpečiť sami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí dokážu údaje chrániť ešte lepšie ako my a ktorí sa na dané spracovanie špecializujú.
Ide o poskytovateľov nasledujúcich platforiem:

Google .
Mailchimp

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, aby sme uľahčili a skvalitnili spracovanie. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké požiadavky na bezpečnosť a kvalitu spracovania ako na seba.

Prenos údajov mimo Európskej únie

Všetky spracovania osobných údajov sa budú vykonávať v rámci EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou údajov

V súvislosti s ochranou údajov máte niekoľko práv. Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom:info@soline.eu.

Máte právo na informácie, ktoré je už splnené prostredníctvom tejto informačnej stránky so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek napadnúť a my do 30 dní zdokumentujeme, aké osobné údaje spracúvame a prečo.

Ak sa niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania môžete uplatniť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, ak sa domnievate, že ich spracúvame nezákonne, ale nechcete, aby sme vymazali všetky vaše údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracúvania. (Napríklad odhlásením sa z odberu noviniek obmedzíte účel spracúvania na zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak si želáte vziať svoje osobné údaje a preniesť ich na niekoho iného, budeme postupovať rovnako ako pri uplatnení práva na prístup – jediný rozdiel je, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej forme. V tomto prípade potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to želáte, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 60 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme uchovávať záznamy o vystavených daňových dokladoch po dobu stanovenú zákonom. V takom prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás o tomto podozrení najskôr informujete, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenie.

Odhlásenie z odberu informačných bulletinov a obchodných oznámení

Ak ste naším zákazníkom, na základe nášho oprávneného záujmu vám posielame e-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami.
Ak ešte nie ste zákazníkom, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zastaviť zasielanie našich e-mailov stlačením odkazu na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Radi by sme vás ubezpečili, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia od 1. januára 2023.